Jövedelmező honlap INGYEN
Regisztráció

Iskolai beiratkozás

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

2010.Március.17. 12:58:08, módosítva: 2010.03.17.
 

A Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) tankötelezettségről szóló 6-7. §-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába. A 2010/11. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2010. év május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik (Kt. 6. § (2)).
A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába - vagy az óvoda kezdeményezi - a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató dönt (Kt. 6 § (4), 66. § (1)).


Mit kell tudni a beíratásról?
1.) A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős (Kt. 14. § (2) bekezdés b) pont).
Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott kötelességét nem teljesíti, a jegyző a kötelesség teljesítését elrendeli (Kt. 91. § (7) bekezdés b) pont.).

A felvételről az iskola igazgatója dönt (Kt. 66. § (1)). A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmet is tud teljesíteni, de az összes felvételi kérelem teljesítésére nincs lehetősége, a Kt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a felvételről sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.
Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott „befogadó nyilatkozatot” le kell adni, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

2.) A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17. § (1)). Ha a tanulót a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (amely a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő neveléshez-oktatáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni, beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.

3.) A beiratkozás időpontja: 2010. április 15-én (csütörtökön) 8-19 óráig,
április 16-án (pénteken) 8-18 óráig


4.) Az általános iskolai nevelés és oktatás nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelvén és magyar nyelven vagy magyar nyelven részesülhet iskolai nevelésben és oktatásban. A Fővárosban több nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is oktató, továbbá két tanítási nyelvű oktatást folytató általános iskola működik.

Önkormányzati fenntartású nemzetiségi és két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolák:
- II., Fillér u. 70-76. sz. alatti Fillér Utcai Általános Iskola német nemzetiségi oktatás
- Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium II. ker. Szabadság u. 23. német nemzetiségi oktatás
- Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium II. ker. Pasaréti u. 191. magyar-angol
- Első Óbudai Általános Iskola – Erste Altofener Grundschule III. ker. Vörösvári út 93. német nemzetiségi oktatás
- Általános Iskola III. ker. Medgyessy F. u. 2-4. német nemzetiségi oktatás
- Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola IV. ker. Hajló u. 2-8. angol kéttannyelvű oktatás
- Hild József Általános Iskola V. ker. Nádor u. 12. német nemzetiségi oktatás
- Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ VI. ker. Pethő Sándor u. 4. angol-magyar, német-magyar
- Bajza Utcai Általános Iskola VI. ker. Bajza u. 49-51. angol-magyar
- Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola VII. ker. Dob u. 85.
- Szerb Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium VII. ker. Rózsák tere 6-7.
- Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola VIII. ker. Somogyi Béla u. 9-15.
- Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola IX. ker. Ifjúmunkás u. 13. magyar-angol
- Janikovszky Éva Általános Iskola X. ker. Bánya u. 32. tagintézménye X. ker. Üllői út 118. magyar-angol
- Széchenyi István Általános Iskola X. ker. Újhegyi sétány 1-3. német-magyar
- Teleki Blanka Általános Iskola – Teleki-Blanka-Grundschule XI. ker. Bikszádi u. 61-63. német nemzetiségi oktatás
- Gazdagrét – Törökugrató Általános Iskola – Grundschule in Gazdagrét XI. ker. Törökugrató u. 15. német nemzetiségi oktatás
- Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola XII. ker. Diana u. 4. német nemzeti oktatás
- Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium XIII. ker. Lomb u. 1-7.
- Pannónia Általános Iskola XIII. ker. Tutaj u. 7-11. német nemzetiségi oktatás
- Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola XIV. ker. Ungvár u. 36. német két tanítási nyelvű oktatás, továbbá délutáni foglalkozás keretében görög nemzetiségi csoport működik az iskolában
- Móra Ferenc Általános Iskola a XIV. ker. Újváros park 2. német nemzetiségi oktatás
- Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola XIV. ker. Hermina u. 9-15. magyar-angol két tanítási nyelvű programmal dolgozó osztályokat indít
- Horvát Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium XIV. ker. Kántorné sétány 1-3.
- Hartyán Nevelési-Oktatási Központ XV. ker. Hartyán köz 2-4. német nemzetiségi oktatás
- Kossuth Nevelési-Oktatási Központ XV. ker. Kossuth u. 53. német nemzetiségi oktatás
- Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola XVII. ker. Újlak u. 110.
- Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola XVIII. ker. Üllői út 380-382.
- Általános és Német Nemzetiségi Iskola XVIII. ker. Táncsics u. 53.
- Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola XVIII. ker. Darus u. 3.
- Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola XVIII. ker. Kapocs u. 56.
- Erkel Ferenc Általános Iskola XIX. Hungária út 11. német nemzetiségi nyelvoktatás
- József Attila Általános Iskola XX. ker. Attila u. 25-27. német nemzetiségi oktatás
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola XXI. ker. Széchenyi u. 93-95. német kéttannyelvű oktatás
- Eötvös József Általános Iskola XXI. ker. Szent István u. 232. német nemzetiségi oktatás
- Árpád utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola XXII. ker. Árpád u. 2.
- Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola XXII. ker. Kossuth L. u. 22.
- Grassalkovich Antal Általános Iskola XXIII. ker. Hősök tere 18-20. német nemzetiségi két tannyelvű csoportok működnek


A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni (Kt. 66. § (4)).

5.) Azon szülőknek, akik nem a helyi önkormányzatok által fenntartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk.

6.) Az iskolai felvétellel kapcsolatos határozatok ellen - annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az igazgatónál (Kt. 83. § (2)). Az igazgató az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával öt munkanapon belül - elbírálás céljából - önkormányzati iskola esetén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati iskola esetén a fenntartóhoz küldi meg. Ezen eljárás pontos határidőit az adott iskolák és fenntartóik határozzák meg.

Az iskolákban a szorgalmi idő, a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján kezdődik (Kt. 52. § (1)).

A 2010/11. tanév első tanítási napja 2010. szeptember 1. (szerda).


Budapest, 2010. február 3.


A Kerületi Önkormányzatokkal egyeztetve

Dr. Tiba Zsolt
főjegyző

Forrás: http://www.zuglo.hu/wps/portal/hirek?docid=BVIA-83MG2V